Program Racjonalizatorskich Pomysłów

PROGRAM POMYSŁÓW PRACOWNICZYCH PETRALANA

Masz pomysł racjonalizatorski, który zmieni proces produkcji?

...a może znalazłeś sposób na wprowadzenie oszczędności?

...lub wiesz jak sprawić by firma była bardziej ekologiczna?

Sprawdź w jak wprowadzić zmiany w 3 prostych krokach i ciesz się darmowym urlopem!

1.

Twój pomysł racjonalizatorski może dotyczyć dowolnego obszaru działania firmy PETRALANA SA

2.

Pomysł może być wynikiem pracy zespołowej lub indywidualnej. Jeśli go masz, opisz go precyzyjnie, poznaj regulamin i wyślij na adres e-mail: pppp@petralana.eu

3.

Komisja weryfikuje każdy ze zgłoszonych pomysłów. Pozytywna ocena możliwości wdrożenia Twojego pomysłu to gwarancja otrzymania bonu wakacyjnego o wartości 3500,- zł

WYŚLIJ SWÓJ POMYSŁ NA ADRES

E-MAIL:

pppp@petralana.eu

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE?

1)     imię i nazwisko Twórcy/Twórców;

2)     dane adresowe Twórcy/Twórców, w tym adres poczty elektronicznej;

3)     udziały Twórców w opracowaniu Projektu określone procentowo (w przypadku gdy Projekt został opracowany zespołowo);

4)     tytuł Projektu;

5)     dziedzinę, której Projekt dotyczy;

6)     zwięzły i jasny opis Projektu będący zrozumiałym dla osób oceniających Projekt;

7)     propozycję zastosowania Projektu w Przedsiębiorstwie;

8)     przewidywane przez Twórcę korzyści i koszty ekonomiczne dla Przedsiębiorcy wynikające z wdrożenia Projektu;

9)     wszystkie dokumenty, dane, rysunki, schematy, wykresy, niezbędne dla oceny Projektu;

10) inne dane niezbędne lub przydatne do rozpatrzenia Projektu.

BONY WAKACYJNE

 

O WARTOŚCI 3500,- ZŁ

 

CZEKAJĄ!

REGULAMIN RACJONALIZACJI (PROGRAM POMYSŁÓW PRACOWNICZYCH PETRALANA) z dnia 01.09.2018

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776) („PWP”) niniejszym ustala się regulamin racjonalizacji („Regulamin”) obowiązujący w PETRALANA S.A. z siedzibą w Katowicach („Przedsiębiorca”).

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa rozwiązania, które w ramach przedsiębiorstwa PETRALANA S.A. z siedzibą w Katowicach („Przedsiębiorstwo”) uważa się za projekty racjonalizatorskie, krąg osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia projektów racjonalizatorskich, a także zasady i tryb postępowania z projektami racjonalizatorskimi oraz zasady wynagradzania ich twórców.

§ 2

1.       Projektem racjonalizatorskim jest każde nowe rozwiązanie nadające się do wykorzystania w Przedsiębiorstwie, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego w tym („Projekt”):

1)     rozwiązania techniczne, techniczno-organizacyjne i organizacyjne dotyczące produkcji wełny skalnej mineralnej lub świadczenia usług w zakresie dotyczącym wełny skalnej mineralnej, w szczególności dotyczące ulepszenia, przyspieszenia, poprawy produkcji lub świadczenia usług, organizacji produkcji lub świadczenia usług, jak i dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

2)     twórcze przystosowanie znanego rozwiązania do potrzeb Przedsiębiorcy;

2.       Za projekty racjonalizatorskie nie mogą być uznane:

1)     rozwiązania, nienadające się do zastosowania lub wdrożenia w Przedsiębiorstwie;

2)     proste rozwiązania pozbawione elementu innowacyjności i twórczości dotyczące ogólnodostępnych i szeroko rozpowszechnionych urządzeń, technik, koncepcji i idei;

3)     rozwiązania o charakterze wyłącznie estetycznym;

3.       Projekt uważa się za nowy, jeżeli przed dniem zgłoszenia Projektu projekt identyczny lub podobny nie był ujawniony bądź zgłoszony przez jakąkolwiek inną osobę, w szczególności w ramach Przedsiębiorstwa.

§ 3

1.       Osobami uprawnionymi do zgłoszenia Projektu („Twórca”) jest:

1)     każdy pracownik, który w chwili zgłoszenia Projektu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u Przedsiębiorcy, z wyłączeniem pracowników zarządzających w imieniu Przedsiębiorcy (jako pracodawcy) zakładem pracy w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.);

2)     każda osoba, która w chwili zgłoszenia Projektu świadczy na rzecz Przedsiębiorcy usługi na podstawie umowy zlecenia lub dzieła, z wyłączeniem osób zarządzających całością lub częścią zakładu pracy;[a1] 

2.       Z chwilą przyjęcia Projektu, Przedsiębiorca nabywa wyłączne prawo do korzystania z niego w ramach Przedsiębiorstwa, w zamian za Wynagrodzenie Twórcy określone w § 6 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5.

3.       Twórca zachowuje prawo do wymieniania jego imienia i nazwiska jako twórcy Projektu w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach dotyczących Projektu.

4.       Zabrania się oferowania przez Twórców, jak i inne osoby zatrudnione w Przedsiębiorstwie, Projektów innym przedsiębiorcom po ich przyjęciu przez Przedsiębiorcę zgodnie z Regulaminem. Zdanie poprzedzające w żaden sposób nie ogranicza obowiązków pracowników i współpracowników wykonujących usługi w ramach Przedsiębiorstwa wynikających z ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przewidzianej w innych aktach wewnątrzzakładowych Przedsiębiorstwa oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5.       W przypadku gdy Projekt lub jego opis stanowi wynalazek podlegający opatentowaniu, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub topografię układu scalonego lub utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.; „Prawo Autorskie”), z chwilą podjęcia przez Komisję Racjonalizatorską decyzji o przyjęciu przez Komisję Racjonalizatorską Projektu Twórcy, zgodnie z § 4 ust. 12 i 15 Regulaminu, Twórca przenosi na Przedsiębiorcę, w sposób nieograniczony, wszelkie prawa majątkowe do Projektu lub jego opisu, w tym prawa autorskie, włącznie z prawem do dokonywania wszelkich modyfikacji zarówno w Projekcie, jak i jego opisie.

§ 4

1.       Komórką organizacyjną właściwą dla przyjmowania i ewidencjonowania zgłoszeń Projektów jest RECEPCJA –mieszcząca się na parterze biurowca PETRALANA SA („Sekretariat”).

2.       Warunkiem zgłoszenia Projektu jest uprzednie zaakceptowanie treści Regulaminu. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia Projektu. Twórca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie narusza prawa osób trzecich lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3.       Zgłoszenie Projektu jest dobrowolne.

4.       Zgłoszeń można dokonywać indywidualnie lub zespołowo. Twórca może dokonać więcej niż jednego zgłoszenia.

5.       Zgłoszenie Projektu do Sekretariatu przez Twórcę powinno zawierać:

1)     imię i nazwisko Twórcy/Twórców;

2)     dane adresowe Twórcy/Twórców, w tym adres poczty elektronicznej;

3)     udziały Twórców w opracowaniu Projektu określone procentowo (w przypadku gdy Projekt został opracowany zespołowo);

4)     tytuł Projektu;

5)     dziedzinę, której Projekt dotyczy;

6)     zwięzły i jasny opis Projektu będący zrozumiałym dla osób oceniających Projekt;

7)     propozycję zastosowania Projektu w Przedsiębiorstwie;

8)     przewidywane przez Twórcę korzyści i koszty ekonomiczne dla Przedsiębiorcy wynikające z wdrożenia Projektu;

9)     wszystkie dokumenty, dane, rysunki, schematy, wykresy, niezbędne dla oceny Projektu

10) inne dane niezbędne lub przydatne do rozpatrzenia Projektu.

6.       Zgłoszenie Projektu do Sekretariatu może nastąpić poprzez pocztę elektroniczną:  pppp@petralana.eu.

7.       Projekt zgłoszony do Sekretariatu wpisuje się do ewidencji Projektów w dniu zgłoszenia Projektu („Ewidencja”).

8.       Właściwa do rozpatrywania zgłoszeń Projektów i przyjmowania Projektów jest Komisja Racjonalizatorska składająca się z:

1)     Przewodniczącego Komisji Racjonalizatorskiej – Łukasz Rzepczyński

2)     Członka Komisji Racjonalizatorskiej – Piotr Polak

3)     Członka Komisji Racjonalizatorskiej – Pavlo Soldatov

9.       Do zadań Komisji Racjonalizatorskiej należy:

1)     rozpatrywanie zgłoszeń Projektów oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie zgłoszeń Projektów;

2)     wydawanie decyzji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Projektów;

3)     przygotowanie harmonogramu i koncepcji wdrożenia Projektów;

4)     monitorowanie wdrożenia Projektów.

10.   Komisja Racjonalizatorska dokonuje oceny Projektów przyjmując za podstawowe kryteria:

1)     poziom twórczy Projektu;

2)     możliwości zastosowania i wdrożenia Projektu w Przedsiębiorstwie;

3)     przewidywane przychody i koszty wdrożenia Projektu w Przedsiębiorstwie.

11.   Zgłoszenie Projektu przekazywane jest przez Sekretariat do Komisji Racjonalizatorskiej w terminie 7 dni od wpisania go do Ewidencji.

12.   Komisja Racjonalizatorska jest obowiązana rozpatrzyć zgłoszenie Projektu i wysłuchać Twórcę oraz wydać decyzję przyjmującą Projekt lub też decyzję odmawiającą przyjęcia Projektu w terminie 14 dni od chwili przekazania zgłoszenia Projektu przez Sekretariat. W razie uchybienia temu terminowi Komisja Racjonalizatorska jest obowiązana wyznaczyć nowy termin rozpatrzenia zgłoszenia Projektu, jednocześnie pisemnie informując o tym terminie Twórcę oraz Zarząd Przedsiębiorcy.

13.   Przewodniczącego oraz Członków Komisji Racjonalizatorskiej obowiązuje zasada bezstronności oraz zachowania poufności w kwestiach dotyczących zgłoszenia, oceny i rozpatrzenia zgłoszenia Projektu.

14.   Komisja Racjonalizatorska podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch swych członków. W przypadku niemożności uzyskania większości, głos przewodniczącego jest decydujący.

15.   Twórca ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia Projektu przez Komisję Racjonalizatorską w terminie 14 dni od doręczenia mu decyzji odmawiającej przyjęcia Projektu. Komisja Racjonalizatorska jest obowiązana ponownie rozpatrzyć zgłoszenie Projektu i wydać decyzję utrzymującą decyzję o odmowie przyjęcia Projektu lub decyzję uchylającą tę decyzję i przyjmującą Projekt w terminie 14 dni od doręczenia wniosku do Sekretariatu przez Twórcę. W razie uchybienia temu terminowi Komisja Racjonalizatorska jest obowiązana wyznaczyć nowy termin ponownego rozpatrzenia zgłoszenia Projektu, jednocześnie pisemnie informując o tym terminie Twórcę oraz Zarząd Przedsiębiorcy.

16.   Decyzja Komisji Racjonalizatorskiej o przyjęciu Projektu, decyzja odmawiająca przyjęcia Projektu, od której nie zostało złożone odwołanie w terminie określonym w Regulaminie, a także ponowna decyzja Komisji Racjonalizatorskiej wydana w wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa pkt 15 powyżej, jest decyzją ostateczną.

17.   Twórca zgłoszonego Projektu zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną przez Przewodniczącego Komisji Racjonalizatorskiej o rozpatrzeniu zgłoszonego Projektu.

§ 5

Jednostką właściwą w sprawach związanych z wdrożeniem przyjętego Projektu jest Komisja Racjonalizatorska, która w tym celu współpracuje z Twórcą oraz wyznacza jednostkę wykonawczą w ramach Przedsiębiorstwa w celu wdrożenia Projektu.

§ 6

1.       Twórcy/Twórcom Projektu, który po wydaniu przez Komisję Racjonalizacyjną został wdrożony w Przedsiębiorstwie przysługuje jednorazowe wynagrodzenie za korzystanie przez Przedsiębiorcę z Projektu w postaci voucher turystyczny7 o łącznej wartości  3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). W przypadku wspólnego zgłoszenia Projektu przez więcej niż jednego Twórcę, wynagrodzenie jest dzielone pomiędzy Twórców, stosownie do ich procentowego udziału w opracowaniu Projektu, podanego w zgłoszeniu Projektu.

§ 7

1.       Regulamin jest dostępny w Intranecie pod adresem: www.petralana.eu/pl/pppp

Regulamin podlega oraz będzie interpretowany zgodnie z prawem polskim.

 

Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
Zobacz Politykę prywatności